ธารา บัวคำศรี แปลสรุปจากรายงาน Natural Capital at Risk: The Top 100 Externalities of Business

การศึกษาของแนวร่วมธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก(TEEB for Business Coalition) ชี้ต้นทุนธรรมชาติตกอยู่ในความเสี่ยง เน้นการปรับเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวเป็นประเด็นเร่งด่วน

รายงาน ต้นทุนธรรมชาติตกอยู่ในความเสี่ยง-ต้นทุนผลกระทบภายนอกของ 100 ธุรกิจชั้นนำ ประเมินว่า ต้นทุนผลกระทบภายนอกด้านสิ่งแวดล้อมนั้นคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจทั่วโลกราว 4.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ในแง่ของต้นทุนที่ต้องจ่ายจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ การสูญเสียบริการที่เราได้จากธรรมชาติ เช่น การกักเก็บคาร์บอนในป่าไม้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษทางอากาศและต้นทุนด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง รายงานนี้จัดทำโดย The TEEB for Business Coalition ในการประชุมสุดยอดว่าด้วยธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมในกรุงนิวเดลีของอินเดีย

ข้อสรุปหลักจากรายงานคือ

  • จากการวิเคราะห์ภาคการผลิตขั้นปฐมภูมิ (เกษตรกรรม ป่าไม้ การประมง เหมือง การสำรวจน้ำมันและก๊าซ) และการแปรรูปขั้นปฐมภูมิ(ซีเมนต์ เหล็ก เยื่อและกระดาษ ปิโตรเคมี) ต้นทุนผลกระทบภายนอกคิดโดยรวมเป็น 7.3 ล้านล้านเหรียญหสรัฐ เทียบเท่ากับร้อยละ 13 ของตัวเลขเศรษฐกิจโลกในปี 2009
  • มูลค่าของต้นทุนผลกระทบภายนอก 100  อันดับต้น คิดเป็น 4.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือร้อยละ 65 ของผลกระทบจากภาคการผลิตขั้นปฐมภูมิโดยรวม
  • ต้นทุนผลกระทบภายนอกส่วนใหญ่มาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ร้อยละ 38%) ตามาด้วยการใช้น้ำ (ร้อยละ 35) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ร้อยละ 25%) มลพิษทางอากาศ (ร้อยละ 7) และมลพิษทางน้ำ(ร้อยละ 35)และของเสีย (ร้อยละ 1)

ภาคที่มีต้นทุนผลกระทบภายนอกสูงสุดคือ

  • การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในเอเชียตะวันออกและในอเมริกาเหนือจัดอยู่ในอันดับหนึ่งและอันดับสามตามลำดับ โดยมีต้นทุนผลกระทบภายนอกอยู่ที่ 453 พันล้านเหรียญสหรัฐในกรณีของเอเชียตะวันออกและ 317 พนัล้านเหรียญสหรัฐในกรณีของอเมริกาเหนือ ต้นทุนเหล่านี้รวมถึงความเสียหลายจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ(นำไปสู่วิกฤตสภาพภูมิอากาศ) ผลกระทบด้านสุขภาพและความเสียหายอื่น ๆ จากมลพิษทางอากาศ ในทั้งสองกรณี ต้นทุนผลกระทบภายนอกด้านสังคมเหล่านี้มีมูลค่าเกินกว่ามูลค่าการผลิตของภาคไฟฟ้าจากถ่านหิน
  • ภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ที่มีิวิกฤตน้ำ การเลี้ยงปศุสัตว์ในอเมริกาใต้มีต้นทุนผลกระทบภายนอกราว 354 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนการผลิตข้าวสาลีและข้าวในเอเชียใต้จัดอยู่ในอันดับที่ 4 และ 5
  • การผลิตเหล็กกล้ามีต้นทุนผลกระทบภายนอกในอันดับที่ 6 คิดเป็น 225 พันล้านเหรียญสหรัฐ การผลิตซีเมนต์ทั่วโลกปล่อยกาซเรือนกระจกร้อยละ 6 และในเอเชียตะวันออกมีการผลิตซีเมนต์ประมาณร้อยละ 55 ของการผลิตซีเมนต์โลก

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดรายงานภาษาอังกฤษได้ทีี่ Natural Capital at Risk: The Top 100 Externalities of Business