1. โรงเผาขยะเป็นทางเลือกการจัดการขยะที่แพงที่สุด
 2. โรงเผาขยะสร้างภาระหนี้สินให้กับประเทศ
 3. โรงเผาขยะสิ้นเปลืองเงินทุนมากกว่าแรงงาน
 4. ขยะเปียกจำพวกอินทรีย์ซึ่งมีอยู่มากในประเทศกำลังพัฒนา จะทำให้โรงเผาขยะมีประสิทธิภาพลดลงหรือต้องปิดไป
 5. โรงเผาขยะทำลายภาคเศรษฐกิจนอกระบบ และภาคเศรษฐกิจนอกระบบส่งผลกระทบในหลายด้านต่อโรงเผาขยะ
 6. มักมีการประเมินรายได้จากพลังงานที่ได้จากโรงเผาขยะสูงเกินไป
 7. ในการสร้างโรงเผาขยะ ต้องมีการก่อสร้างโรงพักขยะซึ่งจะทำให้เกิดต้นทุนเพิ่มขึ้น
 8. อุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษ และมาตรการการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านมลพิษ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงและทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น
 9. โรงเผาขยะทำให้เกิดขี้เถ้าพิษ ซึ่งต้องมีการกลบฝังในแหล่งทิ้งที่ได้รับการออกแบบจากวิศวกร ซึ่งทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นมาก
 10. โรงเผาขยะมักได้รับขยะน้อยกว่าความสามารถในการเผาที่ออกแบบไว้เสมอ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาด้านการเงิน
 11. การขาดแคลนสาธารณูปการพื้นฐานในประเทศที่พัฒนาด้านอุตสาหกรรมน้อยกว่า อาจทำให้โครงการโรงเผาขยะเกิดความล้มเหลวด้านการเงิน
 12. ประชาชนและผู้เสียภาษีต้องรับภาระที่เกิดจากปัญหาการเงินของโรงเผาขยะ
 13. โรงเผาขยะส่งผลกระทบต่อทางเลือกที่มีต้นทุนน้อยที่สุด อย่างเช่น การรีไซเคิล
 14. โรงเผาขยะไม่เพียงทำให้คนที่หากินจากการเก็บขยะลำบากมากขึ้นเท่านั้น หากยังลดการจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจสำหรับธุรกิจการใช้ใหม่และการนำกลับมาใช้ใหม่
 15. การว่าจ้างที่ปรึกษาและ”ผู้เชี่ยวชาญ” เรื่องโรงเผาขยะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเป็นล้าน ๆ บาท
 16. ต้นทุนโรงเผาขยะที่สูงอาจทำให้เกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวง
 17. โรงเผาขยะทำให้เกิดต้นทุนด้านสุขภาพของประชาชนสูง
 18. โรงเผาขยะเป็นการทำลายทรัพยากรและพลังงานอย่างสูญเปล่า
 19. โรงเผาขยะทำให้มูลค่าทรัพย์สินลดลง
 20. โรงเผาขยะทำให้คนผลิตขยะมากขึ้น ทำให้คนเลิกสนใจการผลิตแบบสะอาดและมีของเสียเหลือศูนย์ และตอกย้ำแนวคิดที่ว่าขยะจะตกเป็นภาระและค่าใช้จ่ายของชุมชนท้องถิ่นเอง