นับตั้งแต่แถลงการณ์ฉบับที่ 1 – 3 ของเครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ เราได้ ประกาศข้อเรียกร้องหลายประการเกี่ยวกับมรดกโลกทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และการขยายถนนหมายเลข 2090 นั้น ได้ปรากฎผลในทางสร้างสรรค์หลายประการ กล่าวคือ ครม.มีมติให้ระงับการขยายเส้นทางจาก กม.ที่ 2 ถึง กม.ที่ 10 ไว้ก่อนจนกว่าจะมีการตกลงทำความเข้าใจให้ถูกต้องกันใหม่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำเสนอแผนฟื้นฟูสภาพสองข้างทางของถนนดังกล่าวต่อ ครม. และมอบหมายให้คุณกอรปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานทุกหน่วย

แม้ว่า ข้อเรียกร้องของเครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญไม่ได้รับการสนองตอบ ทุกประการ แต่ก็ถือได้ว่า ปัญหาทั้งปวงของถนนหมายเลข 2090 และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เริ่มมองเห็นหนทางแก้ไขมากขึ้น อย่างไรก็ดี เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลูกโซ่ต่อเนื่องตามมาโดยไม่เห็นประโยชน์อันใด เครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ขอนำเสนอแนวคิดและแนวทางการฟื้นฟูสภาพระบบนิเวศน์สองข้างทางและการสร้างคุณค่าของ ชุมชนหนองน้ำแดงระหว่าง กม. ที่ 2 – กม. 10 ดังต่อไปนี้

แนวคิด

• ปรับปรุงชุมชนหนองน้ำแดง ให้เป็นชุมชนแห่งการพิทักษ์รักษาปากประตูสู่มรดกโลกทาง ธรรมชาติ

• ยกระดับคุณค่าของชุมชนหนองน้ำแดงในเชิงระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติอันหาได้ยากยิ่ง ขึ้นเรื่อยๆในประเทศ

• ฟื้นฟูสภาพระบบนิเวศน์สองข้างถนน 2090 และตัวถนน 2090 ให้สอดคล้องต้องกัน ระหว่าง การเริ่มต้นที่ชุมชนปากประตูผู้พิทักษ์มรดกโลก ที่นักท่องเที่ยวและทุกคน กำลังจะอาศัย ถนนสาย 2090 ที่ร่มรื่น สวยงาม ไปสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แนวทางและกรอบการแก้ไข

• พัฒนา ปรับปรุง ชุมชนหนองน้ำแดง ให้กลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์ ที่ทุก คนจะเริ่มต้นอย่างมีจิตสำนึกในการพิทักษ์รักษาและหวงแหน ผืนป่าเขาใหญ่ จนเกิด คุณค่าและอรรถประโยชน์ชัดเจน ทั้งต่อชุมชนและนักท่องเที่ยวทั้งมวล

• ปรับสภาพภูมิทัศน์และระบบนิเวศน์จากหลัก กม.ที่ 2 – 5 เป็นถนน 4 เลนที่ร่มรื่นและ สวยงาม ทั้งยังมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง • ปรับสภาพภูมิทัศน์และระบบนิเวศน์จาก กม.ที่ 6 – กม. ที่ 10 เป็นถนน 4 เลนเรียวสอบเข้า เป็น 2 เลนที่ กม.ที่ 10-11 ทำให้สอดคล้องกลมกลืน สวยงาม กับสภาพระบบนิเวศน์ตั้งแต่ กม.ที่ 11 เป็นต้นไป ทั้งหลีกเลี่ยงสภาพคอขวดกระชั้นชิดที่กอ่ปัญหาจราจรอย่างรุนแรงได้

• ฟื้นฟูสภาพระบบนิเวศน์ 2 ข้างทางจากหลัก กม. ที่ 11 – กม.ที่ 24 อย่างจริงจัง ทั้งยังจะ ป้องกันมิให้มีการขยายถนน จนทำลายสภาพป่า ต้นไม้และระบบนิเวศน์ ในอนาคตข้าง หน้าอีก แนวคิดและแนวทางทั้งหมดนี้ ควรจะได้รับการนำเสนอต่อที่ประชุมร่วมของรัฐและประชาชน อย่างจริงจัง มิใช่การทำประชาพิจารณ์แต่เพียงผิวเผิน ดังเช่นในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ที่ ผ่านมา

ด้วยเหตุนี้ เครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่จึงขอเรียกร้องอย่างจริงจัง ให้รัฐบาลเปิดเวทีร่วมอย่างเร่งด่วนระหว่างหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องและ ประชาชนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมผู้สนใจ เพื่อระดมความคิดเห็นหารือแนวทางฟื้นฟูสภาพ ของถนนหมายเลข 2090 และระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงกันอย่างจริงจัง อันจะนำไปสู่ข้อสรุป และแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และปรองดอง

อนึ่ง ภายหลังการมีมติของ ครม. เมื่อวันอังคารที่ 8 มิย. 2553 ปรากฎมีข่าวและความเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดข้อสงสัยเคลือบแคลงว่ากรมทางหลวงก็ดี กรมป่าไม้ก็ดี นักการเมือง ทั้งหลายก็ตาม อาจจะไม่มีความจริงใจและจริงจัง ในการดำเนินการตามมติ ครม.อย่างเร่ง ด่วน ดังนั้นเครือข่ายประชาชนฯ จึงเห็นว่าเพื่อให้เกิดหลักประกันที่แท้จริงในการแก้ไขปัญหาถนนสาย 2090 ระบบนิเวศน์สองข้างถนน และการสร้างคุณค่าพร้อมอรรถประโยชน์ ให้เกิดแก่ชุมชนหนองน้ำแดง จำเป็นต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1) ยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลปกครอง ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2553 โดยนัดหมายพี่น้องของเครือข่ายและสมาคมต่อต้านโลกร้อนไปที่ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ

2) ยื่นหนังสือพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษย ชน คณะกรรมาธิการศึกษาและตรวจสอบการทุจริตและธรรมภิบาล วุฒิสภา ผู้ตรวจการ สตง. และผู้ตรวจการแผ่นดิน

ด้วยจิตคารวะต่อพี่น้องผองเพื่อนผู้รักและหวงแหนผืนป่าต้นน้ำของชาติ

เครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่/มูลนิธิชุมชนโคราช/มูลนิธิเขาใหญ่/กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย/มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ กรีนพีช เอเซียตะวันออกเฉียงใต้/กลุ่มรักษ์กระทิงเขาใหญ่/กลุ่มรักษ์เขาแผงม้า/กลุ่มเรารักษ์ป่า/กลุ่มอนุรักษ์ผืนป่าทับลาน/ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวเขาใหญ่ ปากช่อง/สมัชชาประชาชนภาคอีสาน 19 จังหวัด/สมัชชาประชาชนไทยอเมริกาเหนือ/เครือข่ายประชาชนไทยโพ้นทะเลอนุรักษ์มรดกโลก/กลุ่มไม้ขีดไฟ/กลุ่มทันตแพทย์รักในหลวง ห่วงลูกหลาน สร้างสรรค์สังคมไทย/เครือข่ายเพื่อสังคมโคราช [ CSR Korat ] /มูลนิธิเข้าถึงเอดส์/โครงการผู้ หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม/เครือข่ายเยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Youthnet)/เครือข่ายผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี/สมาคมคุ้มครองการทำกินของคนไทย/สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง/กลุ่มเยาวชนตะขบป่า/กลุ่มนิเวศประชาธรรม/เครือข่ายภาคีองค์กรงดเหล้า/เครือข่ายรักษ์ไม่จางที่บางปะกง/เครือข่ายคุ้มครองสัตว์ป่าไทย/กลุ่มผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เรือนเพาะชำจังหวัดแพร่/กลุ่ม Stop the road to Khao Yai /สมาคมต่อต้านโลกร้อน/สมาคมพิทักษ์ป่า-