เครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่-28 กรกฎาคม 2553

สืบเนื่องจากโครงการขยายผิวจราจรถนนหมายเลข 2090 (ถนนธนะรัชต์ ) จาก 2 เลนเป็น 4 เลน เพื่อขึ้นสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ของกรมทางหลวง และได้รับการคัดค้านจากเครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่และประชาชนจำนวนมาก ส่งผลให้ ครม.มีมติยับยั้งการ ก่อสร้างไว้และให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาจัดทำแผนฟื้นฟูระบบนิเวศน์สองข้างทางเพื่อ นำเสนอให้ ครม.พิจารณาเสียก่อน แต่การณ์ปรากฏว่า กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้ปล่อยปละละเลยให้เกิดทางต่างระดับของถนนที่ขยายค้างคาอยู่ และปราศจากการ ป้องกันอันตรายที่มากเพียงพอ โดยเฉพาะในยามค่ำคืน ส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรไปมาทั้ง ในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเกิดความเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุเนื่องจากการใช้ถนนเส้นนี้ ในที่สุด อุบัติเหตุและอันตรายก็เกิดขึ้นจริง มีประชาชนหลายรายได้ประสบอุบัติเหตุ รถ จักรยานยนต์ชนกันตกข้างถนนต่างระดับหรือชนกับรถบรรทุกเล็ก ฯลฯ บาดเจ็บสาหัสมาก น้อยตามๆ กัน

เครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่และพี่น้องในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งจึงได้รวบรวมภาพถ่ายอุบัติเหตุและความเดือดร้อนทั้งมวลเพื่อนำฟ้อง ร้องขอความเมตตาจากศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้ศาลได้พิจารณาวินิจฉัยและมีคำสั่งให้ “รัฐบาล กรมทางหลวงและผู้เกี่ยวข้อง ยุติการก่อสร้างถนนหมายเลข 2090 โดยทันทีและ ให้ มีการปรับระดับผิวจราจรของถนนที่ถูกขยายไปจนกลายเป็นถนนต่างระดับ และมีกองวัสดุต่างๆกองระเกะระกะอยู่ตามสองข้างทาง นั้น ให้กลับมามีระนาบของถนนอยู่ในระดับ เดียวกันโดยทันที พร้อมกับจัดการเก็บวัสดุทั้งหลายที่จะก่ออันตรายต่อการสัญจรไปมาของ ประชาชนรวมทั้งสตรีและเด็กให้เรียบร้อยจนเกิดความปลอดภัยอย่างแท้จริง”

นอกจากนี้ ณ เวลานี้ รัฐบาลยังไม่มีท่าทีว่าจะดำเนินการเรื่องแผนฟื้นฟูอย่างรีบด่วน ทั้งๆที่ ประชาชนเสี่ยงภัยต่อการได้รับอันตรายดังกล่าวข่างต้นมากว่าหนึ่งเดือนแล้ว จึงขอเรียกร้อง ให้ รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องชี้แจงแก่ประชาชนว่า รัฐบาลจะดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ อย่างไรและทำให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยอย่างไร รวมทั้งความล่าช้าของกรม ทางหลวงและผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการตามประกาศิตของนายกรัฐมนตรีและมติของ ครม.

ในเรื่องนี้ อนึ่ง ในขณะที่ประเทศยังไม่พ้นจากวิกฤตการณ์ที่ผ่านมาและและวิกฤตการณ์เหล่า นั้นยังคงดำรงอยู่ นักการเมืองในซีกรัฐบาลก็ยังเดินหน้าผลักดัน โครงการที่อาจจะส่งผลกระ ทบรุนแรงต่อระบบนิเวศน์หลายโครงการ ทั้งโครงการเขื่อนแม่โสมงที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โครงการเหล็กต้นน้ำที่จันทบุรี โครงการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หรือโครงการสร้างถนนขึ้นสู่อุทยานลุ่มน้ำเข็ก เป็นต้น

พวกเราเครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ จึงขอประกาศเชิญชวนพี่น้อง ประชาชนที่ไม่ต้องการเห็นระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศถูกทำลายล้าง สร้างหายนะโลกร้อนอย่างต่อเนื่องอีกต่อไป ขอให้ประชาชนออกมาร่วมมือกันทั้ง ประเทศเพื่อทำการปกป้อง พิทักษ์รักษา ผืนป่า ต้นน้ำ ท้องทะเล ป่าชายเลน และอากาศ ให้สามารถตกทอดไปเป็นมรดกของลูกหลานไทยในอนาคตให้ได้

เครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่/มูลนิธิชุมชนโคราช/มูลนิธิเขาใหญ่/กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย/มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ กรีนพีช เอเซียตะวันออกเฉียงใต้/กลุ่มรักษ์กระทิงเขาใหญ่/กลุ่มรักษ์เขาแผงม้า/กลุ่มเรารักษ์ป่า/กลุ่มอนุรักษ์ผืนป่าทับลาน/ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวเขาใหญ่ ปากช่อง/สมัชชาประชาชนภาคอีสาน 19 จังหวัด/สมัชชาประชาชนไทย-อเมริกาเหนือ/เครือข่ายประชาชนไทยโพ้นทะเลอนุรักษ์มรดกโลก/กลุ่มไม้ขีดไฟ/กลุ่มทันตแพทย์รักในหลวง ห่วงลูกหลาน สร้างสรรค์สังคมไทย/เครือข่ายเพื่อสังคมโคราช [ CSR Korat ] /มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ /โครงการผู้ หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม/เครือข่ายเยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Youthnet)/เครือข่ายผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี/สมาคมคุ้มครองการทำกินของคนไทย/สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง/กลุ่มเยาวชนตะขบป่า/กลุ่มนิเวศประชาธรรม /เครือข่ายภาคีองค์กรงดเหล้า/ เครือข่ายรักษ์ไม่จางที่บางปะกง /เครือข่ายคุ้มครองสัตว์ป่าไทย /กลุ่มผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เรือนเพาะชำ จังหวัดแพร่ /กลุ่ม Stop the road to Khao Yai /สมาคมต่อต้านโลกร้อน /สมาคมพิทักษ์ป่า-