The Politics of Park Design

IMG_6030

-Galen Cranz, The Politics of Park Design: A History of Urban Parks in America-

ทัศนคติร่วมสมัยต่อสวนสาธารณะในเมืองแบ่งออกได้เป็น 3 ประการ

ประการแรก เป็นสมมุติฐานที่ดูโง่เขลาที่สุด คือ สวนสาธารณะเป็นเพียงแค่แปลงที่ดินที่เก็บไว้ในสภาพเดิม ถ้าจะคุยกันเรื่องนี้แล้วละก็ คนธรรมดาสามัญหลายต่อหลายคนก็จะคิดในทำนองนี้ คือสวนสาธารณะคือส่วนเล็กๆของธรรมชาติที่สร้างขึ้นในความรู้สึกที่ว่ามันไม่ควรที่จะสร้างบนที่ดินนั้น หลายต่อหลายคนก็ประหลาดใจที่เรียนรู้ว่าสวนสาธารณะเป็นวัตถุที่ได้รับการพิจารณาอย่างจงใจว่าเป็นสิ่งก่อสร้างสาธารณะ ทั้งในแง่ของรูปทรงทางกายภาพและการใช้ประโยชน์ทางสังคม

ประการที่สอง เป็นลักษณะที่รับรู้มากขึ้น คือสวนสาธารณะเป็นเรื่องของสุนทรียภาพและเราเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของมันจากพัฒนาการของความเป็นอิสระของการพิเคราะห์ทางสังคมในเชิงศิลป์

ประการที่สาม เป็นมุมมองที่ว่าแต่ละองค์ประกอบของสวนสาธารณะในเมืองแสดงถึงยุทธศาสตร์ของนักวางแผนเพื่อการปฏิรูปทางสังคมและคติธรรม เพื่อว่าในปัจจุบัน ดังเช่นในอดีต พลเมืองผู้มาเยี่ยมชมสวนสาธารณะนั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบทเรียนแห่งคติธรรมที่ถูกสั่งสมมา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s