#จักรยานสองขาท้าโลก

ธารา บัวคำศรี แปลเรียบเรียงจาก

The Bicycle: Vehicle for a Small Planet, Worldwatch Paper #90, September 1989 เขียนโดย Marcia D. Lowe

ดาวน์โหลด pdf ไฟล์ จักรยาน พาหนะเพื่อโลกใบน้อย

——————

ประเทศญี่ปุ่นเป็นสังคมจักรยานอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีการขี่จักรยานไปทำงานหรือทำธุระมากกว่าการขี่จักรยานเพื่อพักผ่อนหรือเล่นกีฬา ข้อมูลสำมะโนใน พ.ศ.2523 แสดงให้เห็นว่าคนเดินทางไปมา 7.2 ล้านคนหรือประมาณร้อยละ 15 ของคนเดินทางไปมาทั้งหมด ขี่จักรยานไปทำงานหรือขี่จักรยานไปขึ้นรถไฟ ผู้มีจักรยานเป็นของตัวเองเพิ่มขึ้นจากจำนวนเฉลี่ย 1 คันต่อ 1 หลังคาเรือนในปี พ.ศ.2513 เป็น 1.5 คันต่อ 1 หลังคาเรือนใน พ.ศ.2523 ถึงแม้ว่าคนนิยมขี่จักรยานเพื่อนันทนาการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คนส่วนใหญ่ก็ยังขี่จักรยานเพื่อไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ประจำวันและเดินทางไปกลับที่ทำงานหรือโรงเรียน

ผู้ใช้บริการรถไฟชาวญี่ปุ่นจำนวนมากขี่จักรยานไปสถานีรถไฟและรถไฟใต้ดินเป็นประจำ นับจากทศวรรษที่ 60 การคมนาคมขนส่งญี่ปุ่นส่วนใหญ่ใช้รถไฟเชื่อมโยงศูนย์กลางเมืองกับชานเมืองที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว การเดินทางต่อจากจุดนั้น คนสัญจรไปมาจำนวนมากเปลี่ยนจากรถประจำทางที่บรรทุกผู้โดยสารอย่างเชื่องช้า หันมาขี่จักรยานไปสถานีรถไฟชานเมือง กลางทศวรรษที่ 70 “มลภาวะจักรยาน” เป็นวลีที่หมายถึง ฝูงจักรยานเป็นร้อยเป็นพันคันจอดเต็มอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟบางแห่ง ทำให้รัฐบาลต้องสร้างที่จอดรถจักรยานเพื่อแก้ไขความสับสนอลหม่าน

กฏหมายแห่งชาติผ่านการพิจารณาในปี 2523 มีผลบังคับให้การรถไฟและบริษัทเอกชนสร้างที่จอดรถจักรยานให้เพียงพอโดยรัฐบาลกลางจัดหาเงินทุนมาช่วยจ่ายค่าก่อสร้าง ปัจจุบัน ญี่ปุ่นมีที่จอดรถจักรยานของรัฐและเอกชนมากกว่า 8,600 แห่ง สามารถจุรถจักรยานได้ทั้งหมด 2.4 ล้านคัน ประมาณครึ่งหนึ่งมีบริการจอดรถฟรีภายใต้กฏหมายของรัฐบาลกลางและท้องถิ่น ที่จอดรถจักรยานยังมีอยู่ทั่วไปในอาคารที่พักอาศัย พื้นที่นันทนาการ และย่านการค้าต่างๆ ของญี่ปุ่น

พื้นที่ที่จำกัดในเขตเมืองของญี่ปุ่น ซึ่งราคาอสังหาริมทรัพย์ในเขตในกลางเมืองสูงกว่า 7,000 เหรียญต่อตารางฟุต จึงตำเป็นต้องสร้างอาคารจอดรถจักรยาน สถานีขนส่งหลายแห่งมีอาคารสูงซึ่งจอดรถจักรยาน สถานีขนส่งหลายแห่งมีอาคารสูงซึ่งจอดรถจักรยานเป็นพันคันด้วยระบบยกอัตโนมัติ ระบบเช่ารถในพื้นที่ชานเมืองเป็นวิธีการหนึ่งที่นักวางแผนของญี่ปุ่นนำมาใช้เพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอย บริการเหล่านี้มีรถจักรยานให้เข่าเป็นร้อยๆ คัน หลายแห่งบริการคนเดินทางมากกว่า 1 คนต่อวัน

การขี่จักรยานมีความสำคัญมากขึ้นในญี่ปุ่นเพราะมีแรงบีบจากรัฐบาลให้ควบคุมการเพิ่มการใช้รถยนต์ เจ้าของรถยนต์ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทะเบียนรถ 2,000 เหรียญทุกๆ 2 ปี ไปจนกระทั่งรถยนต์หมดอายุใช้งาน หากประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายโดยหันมาขี่จักรยานเดินทางแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจำเป็นต้องมีนโยบายและความมุ่งมั่นอย่างมากเพื่อจัดทำโครงสร้างพื้นฐานในการขี่จักรยาน และปรับปรุงทางจักรยานที่มีอยู่ทั่วประเทศให้ใช้งานได้ดี