decline in old country

ที่ เซอร์ เดวิด คิง เสนอให้ประเทศไทยละทิ้งถ่านหิน เพราะประวัติศาสตร์เขียนบอกไว้ ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เชียว

จากนักล่าเมืองขึ้น จักรวรรดิอันเกรียงไกรและศูนย์กลางการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอดีตเมื่อร้อยปีก่อน ขณะนี้ สหราชอาณาจักรมีการผลิตถ่านหิน การจ้างงานในอุตสาหกรรมถ่านหินและผลผลิตที่เกิดขึ้นอุตสาหกรรมถ่านหินเหลืออยู่จิ๊ดเดียว อาจมีการนำเข้าถ่านหินอยู่บ้างเพื่อใช้ป้อนโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใกล้จะปลดระวางเต็มที

ในปี พ.ศ.2407 มีการคาดการณ์ของแหล่งสำรองถ่านหินในอนาคตของสหราชอาณาจักรว่าถ่านหินมีเหลือเฟือใช้ได้ไปอีก 900 ปี การคาดการณ์ในช่วงศตวรรษต่อมาระบุว่ายังเหลือใช้อีก 500 ปี จนถึงปี พ.ศ.2527 แหล่งสำรองถ่านหินในอังกฤษลดลงเหลือ 90 ปี จนถึงปี 2551 อุตสาหกรรมถ่านหินของสหราชอาณาจักรซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าเข้าสายส่ง ปัจจุบันหายไปโดยสิ้นเชิงอันเนื่องจากการหร่อยหรอลงอย่างรวดเร็วของแหล่งสำรองที่เคยมีเหลือเฟือ

จากสถิติของกระทรวงยุทธศาสตร์ธุรกิจ พลังงานและอุตสาหกรรม ไฟฟ้าที่ใช้มาจากก๊าซกว่าร้อยละ40 ตามมาด้วยนิวเคลียร์อีกราวร้อยละ 20 จากถ่านหินอีกร้อยละ 10 จากกังหันลมอีกร้อยละ 10 และอื่นๆ ในขณะเดียวกัน มีข้อเสนอและแผนการละทิ้งนิวเคลียร์และถ่านหินเพื่อสร้างระบบการผลิตไฟฟ้าแห่งศตวรรษที่ 21 ในสหราชอาณาจักร บนพื้นที่ฐานของระบบกระจายศูนย์พลังงาน อ่านได้จาก http://www.greenpeace.org.uk/…/Mul…/Live/FullReport/7753.pdf และหลักปฎิบัติสี่ประการในการผลิตไฟฟ้าของสหราชอาณาจักรโดยไม่ต้องพึ่งพาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Hinkley http://energydesk.greenpeace.org/…/4-ways-the-uk-can-get-a…/