Right to Clean Air – The Art Exhibition

คำกล่าวเปิดงาน Right to Clean Air – The Art Exhibition คุณฉัตรชัย พรหมทัตตะเวที ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พ่อแม่พี่น้องจากตำบลมะเกลือเมืองนครสวรรค์ ท่านผู้มีเกียรติ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชนทุกท่าน คำถามสองคำถามผุดขี้นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เมื่อเราพูดถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กมากๆ ชนิดที่เรียกว่าตาเปล่ามองไม่เห็น คือ เราจะรู้และทำให้คนเข้าใจได้อย่างไร … More

Rate this: