วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สมาชิกรัฐสภายุโรป (EP) ได้อนุมัติให้รวมโรงไฟฟ้าขยะ(เทศบาล) หรือ Municipal Waste Incinerator เข้าไว้ภายใต้แผนการซื้อขายคาร์บอนของยุโรป (EU Emissions Trading Scheme-ETS) โดยเริ่มในปี 2569 การตัดสินใจนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาการปล่อย CO2 ฟอสซิลจากโรงไฟฟ้าขยะเทศบาล

จากมุมมองของกลุ่ม Zero Waste Europe ข้อเสนอข้างต้นนี้เป็นไปในเชิงบวกอย่างมาก อย่างไรก็ตาม กลุ่มเชื่อว่าปี 2569 นั้นช้าเกินไป เนื่องจากโรงไฟฟ้าขยะเผาขยะพลาสติกจำนวนมากและเป็นผลให้มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เข้มข้นมากขึ้น

รายงานล่าสุดแสดงให้เห็นว่า หนึ่งในสามของการปล่อย CO2 จากวัฐจักรชีวิตพลาสติกมาจากการเผาขยะพลาสติก[1] การกำหนดราคาการปล่อย CO2 จากฟอสซิลของโรงไฟฟ้าขยะเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อจูงใจให้เกิดการรีไซเคิลพลาสติกและป้องกันการเกิดขยะ [2]

Janek Vähk ผู้ประสานงานโครงการสภาพภูมิอากาศ พลังงาน และมลพิษทางอากาศของ Zero Waste Europe กล่าวว่า “เราเชื่อว่าโรงไฟฟ้าขยะเทศบาลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสภาพภูมิอากาศและควรรวมไว้ด้วยแล้ว”

Vähk กล่าวเสริมว่า: “การคิดรวมต้นทุนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าขยะจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าวัสดุรีไซเคิลจะถูกดึงออกจากกองขยะที่จะนำไปสู่โรงไฟฟ้าขยะ และกองวัสดุรีไซเคิลโดยสอดคล้องกับลำดับชั้นของการจัดการขยะของสหภาพยุโรปโดยใช้ระบบคัดแยกขยะแบบผสม”

จากการวิจัย [3] ที่จัดทำโดย Equanimator การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากขยะตกค้างสามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 39 ล้านตัน และช่วยให้บรรลุเป้าหมายการรีไซเคิลขยะเทศบาล[4]

Zero Waste Europe เชื่อว่าการคิดรวมต้นทุนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าขยะมีความสำคัญพื้นฐานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสภาพภูมิอากาศและเป้าหมายหมุนเวียน(Circularity Goals)ของสหภาพยุโรปได้สำเร็จและเรียกร้องให้รัฐสภายุโรปยกเลิกการยกเว้นโรงไฟฟ้าขยะเทศบาลในภาคผนวก I ของ ETS-Directive

Zero Waste Europe เป็นเครือข่ายชุมชนในยุโรป ผู้นำท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานเพื่อป้องกันของเสียในสังคมของเรา Zero Waste Europe สนับสนุนระบบที่ยั่งยืนและการออกแบบความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างเรากับทรัพยากร เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมไปสู่ของเสียเป็นศูนย์เพื่อประโยชน์ของผู้คนและโลกใบนี้ www.zerowasteeurope.eu
[1] SystemIQ – ReShaping Plastics https://plasticseurope.org/wp-content/uploads/2022/04/SYSTEMIQ-ReShapingPlastics-April2022.pdf

[2] CE Delft study for ZWE https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2021/10/ZWE_Delft_Oct21_Waste_Incineration_EUETS_Study.pdf

[3] Sorting recyclables From Residual Waste https://www.youtube.com/watch?v=5OjzLN2N1hs&t=277s&ab_channel=ZeroWasteEurope (study available upon request).

[4] Eunomia (2021) Waste in the Net-Zero Century: Testing the Holistic Resources System via