https://www.copernicus.eu/en/media/image-day-gallery/mekong-delta-vietnam

ภาพนี้บันทึกด้วยเครื่องมือเรดาร์บนดาวเทียม Copernicus Sentinel-1 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 1 พฤษภาคม 2564 ช่วยให้เราเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในเวียดนาม

สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะ ผลที่ตามมาของระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ความเค็มของน้ำที่เลี้ยงนาข้าวในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมีความสำคัญมากจนเกษตรกรในท้องถิ่นถูกบังคับให้แปลงนาข้าวเป็นฟาร์มกุ้ง

ความเค็มที่เพิ่มขึ้นและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง Le Anh Tuan ศาสตราจารย์จากวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัย Can Tho ระบุว่า ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้น 0.7-1.0 เมตรจะทำให้น้ำท่วมถึง 40% ของพื้นที่ทั้งหมด

ข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์เรดาร์บนดาวเทียม Copernicus Sentinel-1 ช่วยให้สามารถตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นโดยตั้งใจ ซึ่งรวมถึงนาข้าว เมื่อไม่มีข้อมูลจากเครื่องมือออปติคัลบนดาวเทียมเนื่องจากมีเมฆปกคลุมหรือในเวลากลางคืน