โรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะไม่ใช่วิธีกำจัดขยะที่เหมาะสม แต่จนถึงในปัจจุบัน มีการเสนอโครงการสร้างโรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะทั่วโลก แม้จะมีทางเลือกอื่นมากมาย แต่รัฐบาลและหน่วยงานรัฐในระดับท้องถิ่นก็ยังสนับสนุนโรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะต่อไป

นี่คือชุดคำถามที่ประชาชนและผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจสามารถนำไปใช้ในการอภิปรายต่อสาธารณะ และใช้สำหรับเผยแพร่ข่าวต่อสื่อมวลชน คำถามเหล่านี้มีประโยชน์และชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของโครงการโรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะ

หากคำตอบจากฝ่ายสนับสนุนโครงการต่างไปจากที่ระบุไว้ในตาราง เราอาจยกประเด็นนี้เพื่อนำไปสู่การยกเลิกโครงการโรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะ

Note : คำถามเหล่านี้จะใช้อย่างมีประสิทธิภาพหากสังคมมีกระบวนการตัดสินใจต่อนโยบายสาธารณะที่เป็นประชาธิปไตย

คำถาม
///////
คำตอบ /////////
การพิจารณาทางเลือก
1) มีการพิจารณาถึงทางเลือกนอกจากโรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะอย่างถ่องแท้แล้วหรือไม่ใช่
2) มีการเก็บแยกขยะอินทรีย์เพื่อการหมัก (composting) หรือให้บักเตรีจำพวกที่ไม่ต้องการอากาศหายใจย่อยสลาย (anaerobic digestion) แล้วหรือไม่ใช่
3) มีความพยายามป้องกันการเกิดของเสีย(waste prevention) ใช้ซ้ำ(reuse) รีไซเคิล(recycle) และหมักทำปุ๋ย(composting) แล้วหรือไม่ ความพยายามเหล่านี้ต้องรวมถึงการลดการใช้วัตถุมีพิษ การขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต และวิธีการที่ “เข้าใกล้ต้นตอของการผลิต” เพื่อลดปริมาณและความเป็นพิษของวัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์และสินค้าแล้วหรือไม่ใช่
ประเด็นว่าด้วยความปลอดภัย
4) ในโครงการก่อสร้างโรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะ มีการเตรียมใช้อุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษอย่างยอดเยี่ยมหรือไม่ (อย่างเช่น lime scrubbers, activated carbon injection systems, bag filters, และ rapid quench spray dryers)ใช่
5) มีการบังคับใช้มาตรฐานควบคุมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วหรือไม่ใช่
6) โรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศที่แย่อยู่แล้วหรือไม่ไม่
7) สภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในโรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะมีความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ใช่
8) มีระบบการแยกสาร/วัตถุอันตรายออกจากขยะก่อนนำเข้าสู่โรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะอย่างเพียงพอหรือไม่ใช่
9) มีแผนการจัดการเถ้าลอยรวมถึงวิธีบำบัดอย่างพิเศษต่อเถ้าลอย ซึ่งอย่างน้อยต้องมีการนำไปกลบฝังในหลุมซึ่งมีชั้นวัสดุที่ป้องกันการรั่วซึมแล้วหรือไม่ใช่
ประเด็นว่าด้วยการเงิน
10) ต้นทุนการเดินเครื่องที่ระบุถึงรวมถึงต้นทุนการทดสอบและการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือไม่ใช่
11) ผู้ให้เงินกู้จากสถาบันการเงินระหว่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องให้เงินสนับสนุนโครงการนี้หรือไม่ไม่
12) เงินกู้เหล่านั้นจะกลายเป็นหนี้สินของประเทศหากโครงการล้มเหลวหรือไม่ไม่
13) โครงการนี้จะได้รับการอุดหนุนทางการเงินทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากรัฐบาลหรือไม่ไม่
14) หน่วยงานจัดการขยะในท้องถิ่นสามารถทำรายได้มากเพียงพอในแต่ละปีเพื่อชำระหนี้และค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องโรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะหรือไม่ใช่
15) เจ้าของและ/หรือผู้บริหารโรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินจากต่างชาติเพื่อซื้ออะไหล่สำหรับบำรุงรักษาและซ่อมแซมโรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะหรือไม่ใช่
16) มีการสำรวจการยอมรับและความสามารถของประชาชนและภาคธุรกิจในการจ่ายค่าธรรมเนียมขยะ (หรือเงินอุดหนุน) ซึ่งจำเป็นสำหรับการหาเงินสนับสนุนและการเดินเครื่องโรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะหรือไม่ใช่
17) มีตลาดสำหรับรับซื้อความร้อนและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะโดยไม่ต้องพึ่งเงินอุดหนุนหรือไม่ใช่
ปริมาณขยะ
18) มีการกำหนดและสาธิตว่าขยะที่ป้อนเข้าโรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะมีค่าความร้อนของเชื้อเพลิง (BTU) ที่ช่วยให้การเผาไหม้ต่อเนื่องโดยที่มีการแยกขยะที่รีไซเคิลและย่อยสลายได้ออกไปแล้วหรือไม่ใช่
19) เมื่อมีการนำโรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะมาใช้ ผู้เร่เก็บขยะตามแหล่งทิ้งขยะจะถูกบีบให้ต้องขยับขึ้นไปสู่ส่วนต้นของห่วงโซ่ของการเก็บขยะหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของขยะอย่างไรไม่
20) หลังจากมีการพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรีไซเคิลและหมักปุ๋ยเพื่อลดปริมาณขยะ เราจะยังมีปริมาณขยะที่เก็บได้จากท้องถิ่นมากพอที่จะตอบสนองความต้องการของโรงเผาขยะหรือไม่ใช่
21) ขยะที่ป้อนเข้าโรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะ รวมไปถึงสารพีวีซีหรือวัสดุที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบหรือไม่ไม่
โครงสร้างพื้นฐาน
22) มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากเพียงพอที่จะสร้างหลักประกันว่า จะมีปริมาณขยะป้อนโรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะได้จนครบช่วงอายุของมันหรือไม่ใช่
23) มีหนทางที่จะบังคับให้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมขยะหรือไม่ใช่
24) มีหน่วยงานมากพอที่จะรับผิดชอบในการควบคุมและบังคับใช้กฎเหล่านี้หรือไม่ใช่
25) มีการบริหารจัดการโรงเผาขยะมากเพียงพอหรือไม่ใช่
26) ผู้เก็บขยะมีโอกาสจัดส่งขยะไปยังแหล่งกำจัดขยะอื่นที่มีค่าธรรมเนียมต่ำกว่าหรือไม่ไม่
27) มีการติดตั้งระบบกระจายความร้อนและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะอย่างทั่วถึงหรือไม่ มีการสร้างสายส่งหรือท่อส่งความร้อนไปยังพื้นที่ภายในรัศมี 3 กิโลเมตรจากสถานที่ตั้งโรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะหรือไม่ใช่
28) มีแหล่งน้ำมากเพียงพอเพื่อใช้สำหรับอุปกรณ์ควบคุมโรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะ และควบคุมมลพิษตามเงื่อนไขที่กำหนดของการเดินเครื่องหรือไม่ใช่
29) มีการพัฒนาโครงสร้างการขนส่งพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งขยะในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะหรือไม่ใช่
ประเด็นด้านสังคม
30) ผู้เร่เก็บขยะจำนวนมากต้องหมดหนทางทำมาหากินเมื่อมีการป้อนขยะเข้าสู่โรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะหรือไม่ไม่
31) โรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะตั้งอยู่ในหรือใกล้เคียงเขตชุมชนหรือไม่ไม่
32) เจ้าหน้าที่โรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะได้รับการอบรมและตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเหมาะสมหรือไม่ใช่
เทคโนโลยีที่คาดว่าจะใช้
33) โครงการโรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะใช้เทคโนโลยีที่ยังอยู่ในขั้นทดลองอย่างเช่น fluidized bed combustion, gasification, หรือ pyrolysis หรือไม่ไม่
34) โครงการโรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะมีแผนการก่อสร้างโรงงานเผาขยะ/โรงไฟฟ้าขยะอย่างน้อย 2 เตาหรือมากกว่านั้น เพื่อให้มีการเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องในกรณีที่มีการหยุดเครื่องไปหนึ่งเครื่องเพื่อบำรุงรักษาหรือไม่ใช่
หมายเหตุ คำถามบางคำถามดัดแปลงมาจาก T. Rand, J. Haukohl, U. Marxen, Municipal Solid Waste Incineration: Requirements for a Successful Project, World Bank Technical Paper Number 462, The World Bank, Washington, D.C., มิถุนายน 2000 ที่มา Institute for Local Self-Reliance, Washington, DC, 2004