Archive | Note RSS feed for this section

งบประมาณคาร์บอนทั่วโลก (The Global Carbon Budget)

https://www.tmd.go.th/programs//uploads/weatherclimate/The%20Global%20Carbon%20Budget.pdfเรียบเรียงจาก WMO Statement on the State of the Global Climate in 2017 การประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และการกระจายตัวในชั้นบรรยากาศ มหาสมุทรและแผ่นดินอย่างแม่นยำ หรือที่เรียกว่า global carbon budget [1] ช่วยให้เราสามารถทราบได้ว่า มนุษย์กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกอย่างไร ช่วยสนับสนุนการพัฒนานโยบายด้านภูมิอากาศและปรับปรุงการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเชื้อเพลิงฟอสซิลและอุตสาหกรรมมีการเติบโตมานานหลายทศวรรษ โดยมีการหยุดชั่วคราวเฉพาะในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกตำ่ทั่วโลก สำหรับในช่วงปี ค.ศ. 2014-2016 เป็นครั้งแรกที่การปล่อย CO2 หยุดเพิ่มขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจทั่วโลกยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องแต่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับมีอัตราการสะสมตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศมากอย่างไม่เคยมีมาก่อน ประมาณ 3 ppm [2] (ร้อยละ0.0003) ต่อปีในปีค.ศ.2015 และ 2016 แม้จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ เชื้อเพลิงฟอสซิลที่คงที่ก็ตาม (รูป 1) ซึ่งเกิดจากเอลนีโญที่รุนแรงในปีค.ศ. 2015 และ 2016 เมื่อแหล่งกักเก็บ CO2 บริเวณพื้นผิวโลกลดประสิทธิภาพในการกำจัด CO2 ในชั้นบรรยากาศ และการปล่อยมลพิษจากเพลิงไหม้สูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยในปีค.ศ.2015 จากข้อมูลเบื้องต้นในปีค.ศ.2017แสดงให้เห็นว่าการปล่อย […]

Rate this:

Continue reading

แม่น้ำกว้างขึ้น The Water is Wider

https://earthobservatory.nasa.gov/images/92432/the-water-is-wider นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ที่ศึกษาเรื่องแม่น้ำจะใช้การวัดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจุดใดจุดหนึ่งของแม่น้ำ (discharge) มีการศึกษาไม่มากนัก ถึงแม้ว่าจะมีความสำคัญอย่างยิ่ง คือพื้นที่พื้นผิวของแม่น้ำทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามทำความเข้าใจเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์(carbon dioxide)เคลื่อนย้ายระหว่างแม่น้ำและบรรยากาศอย่างไร ในการคำนวณหาพื้นที่แม่น้ำ นักวิทยาศาสตร์ต้องรู้ความยาวและความกว้างของแม่น้ำทั้งหมด จากต้นน้ำแคบๆ ถึงปากแม่น้ำที่มีความกว้างหลายกิโลเมตร ในบางพื้นที่ มันง่ายที่นักอุทกศาสตร์จะลงพื้นที่เพื่อวัดความกว้างของแม่น้ำได้อย่างถูกต้อง แต่แม่น้ำหลายสายโดยเฉพาะในเขตอาร์คติกและผืนป่าเขตร้อนอันห่างไกลนั้นยากหรือมีค่าใช้จ่ายสูง ยังมีปัญหาจากการที่ความกว้างของแม่น้ำหลายสายมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและสภาพอากาศ George Allenนักภูมิศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Texas A&M กล่าวว่า “การใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Landsat ทำให้เราจัดการกับประเด็นนี้ได้” การทำงานร่วมกับ Tamlin Pavelsky ที่มหาวิทยาลัย North Carolina Allen ได้พัฒนาฐานข้อมูลระดับโลกเรื่องความกว้างของแม่น้ำ (global database of river widths)ของแม่น้ำขนาดใหญ่จากภาพถ่ายดาวเทียมราวๆ 7,300 ภาพที่รวบรวมในรอบหลายปีที่ผ่านมา ในการได้มาซึ่งการวัดที่เที่ยงตรงที่สุด ภาพถ่ายดาวเทียมทุกภาพจะบันทึกเมื่อแม่น้ำมีปริมาณการไหลผ่านจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นค่าเฉลี่ย ไม่สูงหรือต่ำเกินไป ซึ่งนักวิจัยจะรู้จากเครือข่ายสถานีวัดระดับน้ำทั่วโลกที่ติดตามการระบายน้ำของแม่น้ำสายใหญ่ทั่วโลก แผนทีด้านบนสุด ความกว้างของเส้นแสดงความกว้างของแม่น้ำ ตามที่ระบุไว้ในแผนที่แม่น้ำ Lena โครงข่ายของแม่น้ำประกอบด้วยสาขาแม่น้ำเล็กๆ ที่เติมน้ำให้กับแม่น้ำสายหลัก ในขณะที่ เทคนิคของ Allen วัดแม่น้ำสายกว้าง(อย่างน้อยที่สุด 90 เมตร)ได้อย่างถูกต้องที่สุด […]

Rate this:

Continue reading

ฝนถล่มและอุทกภัยในญี่ปุ่น Severe Rainfall and Flooding in Japan

แผนที่แสดงปริมาณสะสมของฝนระหว่างเวลาตีสามของวันที่ 2 กรกฎาคม ถึงตีสามของวันที่ 9 กรกฎาคม 2561  มี 13 จังหวัดบนเกาะหลักของญี่ปุ่นมีปริมาณฝนตกลงมาอย่างบ้าคลั่ง เมืองฮิโรชิมาและโอกายามา ทางตอนใต้ของเกาะฮอนชูเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยร้ายแรงที่สุด

Rate this:

Continue reading
WORLD ORGANIC NEWS

Decarbonise the air, Recarbonise the soil!

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Pimthika 'S BLOG

The Right Way To Walk For Coffee Lover

A-FAB

ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Global Climate Deal

TARAGRAPHIES

A view from within in a hyperconnected world

Burma Concern

A Creative Platform for Understanding Burma

AOr NOpawan

The story of Red Yarn

Matt on Not-WordPress

Stuff and things.