ร่างกฏหมายโลกร้อนจะเอื้อชนชั้นนำและเครือข่ายอุตสาหกรรมฟอสซิลมากขึ้น

🙀🙀🙀🙀กฏหมายโลกร้อนที่จะเอื้อประโยชน์ต่อ สผ. ในฐานะกลุ่มอีลิทด้านสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายอุตสาหกรรมฟอสซิล🦖🦖🦖🦖 แนวคิดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในการผลักดันพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ พรบ.โลกร้อน โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) กำลังเป็นจริงจากการให้สัมภาษณ์ของ รอง เลขา สผ. เริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้น นี่เท่ากับว่าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่กำหนดไว้ว่าภายในปี 2563 ประเทศไทยจะต้องมีร่างแรกของ … More

Rate this: