พลังงานนิวเคลียร์ ความไม่มั่นคงทางพลังงาน (3)

พลังงานนิวเคลียร์ไม่อาจลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เชิงพาณิชย์ 439 เครื่อง ที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ผลิตไฟฟ้าราวร้อยละ 15 ของไฟฟ้าทั่วโลก อย่างไรก็ตาม พลังงานนิวเคลียร์ตอบสนองความต้องการในการผลิตน้ำร้อนและการผลิตความร้อนแต่เพียงเล็กน้อย และไม่ตอบสนองต่อความต้องการในด้านการขนส่งเลย ด้วยเหตุนี้ พลังงานนิวเคลียร์จึงเป็นแหล่งพลังงานร้อยละ 6.5 ของแหล่งพลังงานของโลกทั้งหมด อุตสาหกรรมนิวเคลียร์อยู่ในช่วงขาลงนับตั้งแต่อุบัติภัยที่เชอร์โนบิลในปี 2529 การที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายแห่งใกล้หมดอายุการใช้งาน สัดส่วนของการใช้พลังงานของโลกจะมาจากพลังงานนิวเคลียร์น้อยลงเรื่อย ๆ ถึิงแม้ว่าศักยภาพของพลังงานนิวเคลียร์ที่มีอยู่ในโลกจะขยายเพิ่มเป็นสองเท่าภายในปี … More

Rate this: