แถลงการณ์หมายเลข 6 เครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ยืนยันคืนต้นไม้สองข้างทางเขาใหญ่ทำได้ ตอกย้ำกรมทางหลวงให้ร่วมมือกับประชาชนฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างจริงจัง

10 สิงหาคม 2556 หลังจากแถลงการณ์ฉบับที่ 4 ของเครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ภายหลังมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553 ให้ยุติการขยายทางหลวงหมายเลข 2090 ที่เหลืออยู่และฟื้นฟูส่วนที่ขยายไปแล้ว ปรากฎมีข่าวและความเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดข้อสงสัยเคลือบแคลงว่ากรมทางหลวงก็ดี กรมป่าไม้ก็ดี นักการเมืองทั้งหลายก็ตาม อาจจะไม่มีความจริงใจและจริงจังในการดำเนินการตามมติ ครม.อย่างเร่งด่วน เครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่เห็นว่าเพื่อให้เกิดหลักประกันที่แท้จริงในการฟื้นฟูระบบนิเวศน์สองข้างถนนและการสร้างคุณค่าพร้อมอรรถประโยชน์ให้เกิดแก่ชุมชนสองข้างทาง  สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและเครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่จึงยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลปกครองในวันศุกร์ที่ 18 … More

Rate this:

กรมทางหลวงคืนต้นไม้และฟื้นฟูภูมิทัศน์ธรรมชาติสองข้างถนนธนะรัชต์ร่วมกับภาคประชาชน

11 กรกฏาคม 2556 ตามที่เครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ทำการรณรงค์รวบรวมรายชื่อประชาชนออนไลน์ผ่าน change.org ระหว่างเดือนมิถุนายน 2556 จนถึงปัจจุบัน (11 กรกฎาคม 2556) ได้จำนวนกว่า 6,000 รายชื่อ เพื่อผลักดันให้กรมทางหลวง “คืนต้นไม้” สองข้างทางขึ้นเขาใหญ่ตามคำสั่งศาลปกครองกลาง และต่อมากรมทางหลวงได้ยื่นอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดไปแล้วนั้น เครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ขอยืนยันในเจตนารมย์ที่ได้ตั้งไว้แต่เดิมโดยเห็นว่าเพื่อนำไปสู่การทำงานประสานร่วมมือเพื่อคืนต้นไม้และฟื้นฟูธรรมชาติอย่างจริงจังและสร้างสรรค์ แทนที่กรมทางหลวงจะผลักภาระรับผิดในการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดแนวถนนธนะรัชต์ เครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่เห็นว่า กรมทางหลวงสามารถถอนอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดได้และยอมรับคำตัดสินของศาลปกครองกลาง จากนั้นร่วมกันกำหนดแนวทางการทำงานร่วมมือกับภาคประชาชนเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติสองข้างทางขึ้นเขาใหญ่ให้กลับคืนมาอยู่คู่กับมรดกทางธรรมชาติสืบไป

Rate this:

แถลงการณ์หมายเลข 5 ยื่นฟ้องศาลปกครองสูงสุดเพื่อคุ้มครองฉุกเฉินต่อโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพของถนนหมายเลข 2090 (ถนนธนะรัชต์)

เครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่-28 กรกฎาคม 2553 สืบเนื่องจากโครงการขยายผิวจราจรถนนหมายเลข 2090 (ถนนธนะรัชต์ ) จาก 2 เลนเป็น 4 เลน เพื่อขึ้นสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ของกรมทางหลวง และได้รับการคัดค้านจากเครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่และประชาชนจำนวนมาก ส่งผลให้ ครม.มีมติยับยั้งการ ก่อสร้างไว้และให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาจัดทำแผนฟื้นฟูระบบนิเวศน์สองข้างทางเพื่อ นำเสนอให้ ครม.พิจารณาเสียก่อน แต่การณ์ปรากฏว่า … More

Rate this:

แถลงการณ์หมายเลข 4 เร่งฟื้นฟูสภาพระบบนิเวศน์สองข้างทางถนน 2090 และสร้างคุณค่าของชุมชนหนองน้ำแดงให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

นับตั้งแต่แถลงการณ์ฉบับที่ 1 – 3 ของเครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ เราได้ ประกาศข้อเรียกร้องหลายประการเกี่ยวกับมรดกโลกทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และการขยายถนนหมายเลข 2090 นั้น ได้ปรากฎผลในทางสร้างสรรค์หลายประการ กล่าวคือ ครม.มีมติให้ระงับการขยายเส้นทางจาก กม.ที่ 2 ถึง กม.ที่ 10 ไว้ก่อนจนกว่าจะมีการตกลงทำความเข้าใจให้ถูกต้องกันใหม่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำเสนอแผนฟื้นฟูสภาพสองข้างทางของถนนดังกล่าวต่อ ครม. … More

Rate this: