อาเซียน Haze เมษายน 2565

ASMC หรือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนซึ่งตั้งอยู่ที่สิงคโปร์น่าจะเป็นผลงานเดียวที่พอเชิดหน้าชูตาของความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) ทำให้เราเห็นสเกลในระดับภูมิภาคไปพ้นจากพรมแดนรัฐชาติ ASMC คาดการณ์สภาพอากาศไปจนถึงกลางเดือนเมษายน 2565 นี้ ออกมาเป็นแผนที่แสดงแบบแผนการกระจายตัวของอุณหภูมิและฝน ถ้าสภาพอากาศเป็นไปตามการคาดการณ์นี้ ชัดเจนว่า อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยเฉพาะ สปป. ลาว/ภาคเหนือและอีสานของไทย … More

Rate this: