ที่ซึ่งป่าฝนเขตร้อนและมหาสมุทรมาบรรจบ – มานอควารี, ปาปัวตะวันตก

 photo IMG_1999.jpg