เป็นเรื่องยากมากที่จะวัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเชิงปริมาณที่มีต่อมนุษย์ หายนะภัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตนับพันในแต่ละปี ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวหรือไม่ก็ตาม ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของภาวะโลกร้อนต่อสังคมเป็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมเข้ากับการเพิ่มประชากร ด้วยเหตุนี้ จึงยากที่จะแยกแยะ

ในทศวรรษที่จะมาถึง ภาวะโลกร้อนและผลของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลจะเริ่มเป็นปัจจัยกดดันผู้คนให้อพยพออกจากพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง เกาะที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นประสบกับความเสี่ยงแล้ว และท้ายที่สุดเมืองหลายเมืองก็ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงเช่นกัน การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับบางประเทศ อย่างเช่น บังคลาเทศ ซึ่งมีประชากรนับล้านคนอาศัยบนแผ่นดินที่อาจจะจมอยู่ใต้น้ำก่อนสิ้นศตวรรษนี้

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความชื้นที่มากไปและน้อยไป ปริมาณฝนโดยเฉลี่ยดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นทั่วโลก ในหลายพื้นที่ ฝนตกลงมาในระยะเวลาสั้นขึ้นแต่หนักขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเกิดอุทกภัย ขณะที่ภัยแล้งก็กลายมาเป็นภัยที่คุกคามมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของฝนที่ตกลงมาและการไหลบ่าของน้ำไปบนผิวดินจะเป็นอุปสรรคของความพยายามเพื่อรับประกันการมีน้ำสะอาดใช้สำหรับประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา

ภาวะโลกร้อนยังเอื้อให้เกิดการแพร่กระจายของโรคติดต่อ เช่น มาเลเรีย และไข้เลือดออก องค์การอนามัยโลกประมาณว่า เฉพาะในปี พ.ศ.2543 มีผู้เสียชีวิตที่เป็นผลทั้งทางตรงและทางอ้อมจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่า 150,000 คน