ข้อวิพากษ์แนวคิด “ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ”

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศของสภาธุรกิจโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Business Council on Sustainable Development : Eco-Efficiency)

สภาธุรกิจโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นองค์กรความร่วมมือของบรรษัทข้ามชาติที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประสิทธิภาพเชิงนิเวศจะเกิดขึ้นได้เมื่อสินค้าและบริการที่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยการลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและลดการใช้ทรัพยากรตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ อย่างน้อยที่สุดก็ให้อยู่ในระดับที่โลกสามารถรองรับได้

เงื่อนไขที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศประกอบด้วยการใช้วัตถุดิบและพลังงานในการผลิตสินค้าและบริการในปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ลดการแพร่กระจายของสารพิษให้เหลือน้อยที่สุด และเพิ่มความคงทน (อายุใช้งาน) และประโยชน์ใช้สอยของสินค้า

สภาธุรกิจโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนเชื่อว่า ความรับผิดชอบของบรรษัทที่เหมาะสมและตลาดที่ไม่มีการแทรกแซงซึ่งส่งเสริมการนำทรัพยากรมาใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ จะสามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้

โมเดล “ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ” มีการกล่าวถึงการเลิกใช้สารเคมีอันตรายเพียงเล็กน้อยคือแค่เรียกร้องให้ควบคุมการแพร่กระจายของสารพิษเท่านั้น ไม่มีการกล่าวถึงเรื่องการลดการบริโภค  จึงมีผู้วิจารณ์ว่าวิธีการนี้เป็นเพียงการทำธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

การบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นอาจทำให้เรามองข้ามข้อดีของการลดปริมาณการใช้วัตถุดิบและพลังงานในการผลิตและการใช้สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า ตัวอย่างเช่น การใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งถือว่าเป็นการใช้สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่ากว่าการใช้โทรศัพท์แบบที่ใช้กันมาเมื่อ 20 ปีที่แล้ว แต่การที่มีคนนิยมใช้กันมากขึ้นทำให้ปริมาณการใช้วัตถุดิบสูงเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

About Tara Buakamsri

ordinary people

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WORLD ORGANIC NEWS

Decarbonise the air, Recarbonise the soil!

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Pimthika 'S BLOG

The Right Way To Walk For Coffee Lover

A-FAB

ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Global Climate Deal

TARAGRAPHIES

A view from within in a hyperconnected world

Burma Concern

A Creative Platform for Understanding Burma

AOr NOpawan

The story of Red Yarn

Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

%d bloggers like this: