การผลิตที่สะอาด : นานาประเทศในทวีปยุโรป: Factor 4 / Factor 10

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและทางนิเวศอย่างยั่งยืน มีความจำเป็นที่จะต้องลดปริมาณการใช้วัสดุต่อหน่วยลง  ในการที่จะลดวัตถุดิบทั่วโลกได้ร้อยละ 50 จะต้องลดการใช้วัตถุดิบ ในการผลิตในโรงงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการในอนาคตลง 10 เท่า แนวความคิดนี้ถูกนำไปเผยแพร่โดยสถาบันการวิจัยต่างๆในอเมริกาและยุโรป เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตัวอย่าง: เมื่อเร็วๆ นี้ประเทศในยุโรปบางประเทศได้สนองนโยบายลดการใช้ทรัพยากรลง  เนเธอร์แลนด์คาดว่าสามารถลดการใช้ทรัพยากรลงได้ถึง 4 เท่า โดยการใช้ทรัพยากรเพียงครึ่งหนึ่งแต่สร้างมูลค่าให้มากเป็นสองเท่า  ออสเตรียคาดว่าสามารถลงได้ถึง … More

Rate this: