การผลิตที่สะอาด : นานาประเทศในทวีปยุโรป: Factor 4 / Factor 10

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและทางนิเวศอย่างยั่งยืน มีความจำเป็นที่จะต้องลดปริมาณการใช้วัสดุต่อหน่วยลง  ในการที่จะลดวัตถุดิบทั่วโลกได้ร้อยละ 50 จะต้องลดการใช้วัตถุดิบ ในการผลิตในโรงงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการในอนาคตลง 10 เท่า แนวความคิดนี้ถูกนำไปเผยแพร่โดยสถาบันการวิจัยต่างๆในอเมริกาและยุโรป เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตัวอย่าง:

เมื่อเร็วๆ นี้ประเทศในยุโรปบางประเทศได้สนองนโยบายลดการใช้ทรัพยากรลง  เนเธอร์แลนด์คาดว่าสามารถลดการใช้ทรัพยากรลงได้ถึง 4 เท่า โดยการใช้ทรัพยากรเพียงครึ่งหนึ่งแต่สร้างมูลค่าให้มากเป็นสองเท่า  ออสเตรียคาดว่าสามารถลงได้ถึง 10 ส่วน ภายในสิบปีข้างหน้า และสวีเดนตั้งเป้าว่าจะสามารถลดปริมาณการใช้วัสดุและพลังงานได้ถึง 10 เท่า ภายใน 25 ถึง 50 ปีข้างหน้า ส่วนเยอรมนีได้เริ่มการลดการใช้วัตถุดิบที่ไม่สามารถสร้างทดแทนใหม่ได้ให้ได้ 2.5 เท่า ภายใน พ.ศ.2563

About Tara Buakamsri

ordinary people

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WORLD ORGANIC NEWS

Decarbonise the air, Recarbonise the soil!

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Pimthika 'S BLOG

The Right Way To Walk For Coffee Lover

A-FAB

ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Global Climate Deal

TARAGRAPHIES

A view from within in a hyperconnected world

Burma Concern

A Creative Platform for Understanding Burma

AOr NOpawan

The story of Red Yarn

Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

%d bloggers like this: