ราคาแผงเซลล์สุริยะถูกลงมากทำให้การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แข่งขันได้

price-of-solar-power-drop-graph

ปี 2556 เราได้เห็นราคาของแผงเซลสุริยะหรือโซลาร์เซลล์ลดลงอย่างรวดเร็ว อย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีราคาอยู่ที่ 0.74 เหรียญต่อวัตต์ หรือลดลงถึงร้อยละ 99 ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา  ทำให้การผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์สุริยะสามารถแข่งขันได้กับแหล่งพลังงานดั้งเดิมเพื่อป้อนไฟฟ้าเข้าสู่สายส่ง ต้นทุนที่ลดลงของการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์สุริยะนี้มาจากการสนับสนุนด้านนโยบายของรัฐ ทั้งในรูปของการวิจัยและพัฒนา การรับซื้อไฟฟ้า การออกกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน และการสนับสนุนด้านเงินทุน

ประเทศไทยมีความเข้มแสงในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในระดับต้นๆ รัฐบาลเห็นว่าต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ปรับตัวลงต่ำมากจึงได้มีโครงการสนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนโดยจัดให้มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้าน บริษัท ห้างร้าน โรงงาน และให้การสนับสนุนในการขายไฟคืนให้การไฟฟ้าในอัตรามากสุด 6.96 บาท/หน่วย เป็นเวลา 25 ปี

จุดคุ้มทุนขึ้นกับชนิดอุปกรณ์ที่ติดตั้งเช่นแผงโซล่าเซลล์ ชนิดอินเวอเตอร์  เป็นต้น เพราะทั้งสองสิ่งคือ ต้นทุนหลักในการติดตั้ง  ซึ่งจากประสบการณ์การวิจัยและการทดลองพบว่าสามารถคืนทุนได้เร็วที่สุด 6 ปี (Solar farm คืนทุน 7 ปี)  และสามารถทำกำไรในการขายไฟคืนให้การไฟฟ้าอีก 19 ปี

ที่มา :  http://thinkprogress.org/climate/2013/12/20/3078461/9-climate-charts-2013/ http://renewableenergythai.com)

About Tara Buakamsri

ordinary people

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WORLD ORGANIC NEWS

Decarbonise the air, Recarbonise the soil!

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Pimthika 'S BLOG

The Right Way To Walk For Coffee Lover

A-FAB

ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Global Climate Deal

TARAGRAPHIES

A view from within in a hyperconnected world

Burma Concern

A Creative Platform for Understanding Burma

AOr NOpawan

The story of Red Yarn

Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

%d bloggers like this: