สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

ภาพนี้บันทึกด้วยเครื่องมือเรดาร์บนดาวเทียม Copernicus Sentinel-1 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 1 พฤษภาคม 2564 ช่วยให้เราเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในเวียดนาม สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะ ผลที่ตามมาของระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ความเค็มของน้ำที่เลี้ยงนาข้าวในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมีความสำคัญมากจนเกษตรกรในท้องถิ่นถูกบังคับให้แปลงนาข้าวเป็นฟาร์มกุ้ง ความเค็มที่เพิ่มขึ้นและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง Le Anh Tuan … More

Rate this: