20 เหตุผลที่ไม่ควรจำนนต่อโรงเผาขยะ

โรงเผาขยะเป็นทางเลือกการจัดการขยะที่แพงที่สุด โรงเผาขยะสร้างภาระหนี้สินให้กับประเทศ โรงเผาขยะสิ้นเปลืองเงินทุนมากกว่าแรงงาน ขยะเปียกจำพวกอินทรีย์ซึ่งมีอยู่มากในประเทศกำลังพัฒนา จะทำให้โรงเผาขยะมีประสิทธิภาพลดลงหรือต้องปิดไป โรงเผาขยะทำลายภาคเศรษฐกิจนอกระบบ และภาคเศรษฐกิจนอกระบบส่งผลกระทบในหลายด้านต่อโรงเผาขยะ มักมีการประเมินรายได้จากพลังงานที่ได้จากโรงเผาขยะสูงเกินไป ในการสร้างโรงเผาขยะ ต้องมีการก่อสร้างโรงพักขยะซึ่งจะทำให้เกิดต้นทุนเพิ่มขึ้น อุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษ และมาตรการการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านมลพิษ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงและทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น โรงเผาขยะทำให้เกิดขี้เถ้าพิษ ซึ่งต้องมีการกลบฝังในแหล่งทิ้งที่ได้รับการออกแบบจากวิศวกร ซึ่งทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นมาก โรงเผาขยะมักได้รับขยะน้อยกว่าความสามารถในการเผาที่ออกแบบไว้เสมอ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาด้านการเงิน การขาดแคลนสาธารณูปการพื้นฐานในประเทศที่พัฒนาด้านอุตสาหกรรมน้อยกว่า อาจทำให้โครงการโรงเผาขยะเกิดความล้มเหลวด้านการเงิน … More

Rate this: